پیش فروش پروژه نیروی زمینی ارتش شهرک چیتگر

برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش شهرک چیتگر

برج های چهارگانه نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش

برج های چهارگانه نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش

برج های چهارگانه نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش

برج های چهارگانه نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش

برج های چهارگانه نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش

برج های چهارگانه نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش

برج های چهارگانه نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش

فونداسیون برج سوم نیرو زمینی شهرک چیتگر

اسکلت برج نیرو زمینی شهرک چیتگر

اسکلت برج نیرو زمینی شهرک چیتگر

برج های چهارگانه نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش

اسکلت برج سوم نیرو زمینی شهرک چیتگر

برج نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش

برج نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش

برج نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش

برج نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش

برج نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش

نقشه برج های چهارگانه نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش

نقشه برج های چهارگانه نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش

نقشه برج های چهارگانه نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش

نقشه برج های چهارگانه نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش

نقشه برج های چهارگانه نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش

اسکلت برج نیرو زمینی شهرک چیتگر

اسکلت برج نیرو زمینی شهرک چیتگر

اسکلت برج نیرو زمینی شهرک چیتگر

اسکلت برج نیرو زمینی شهرک چیتگر

اسکلت برج نیرو زمینی شهرک چیتگر

اسکلت برج نیرو زمینی شهرک چیتگر

اسکلت برج نیرو زمینی شهرک چیتگر

عکس هوایی برج نیرو زمینی شهرک چیتگر پهنه نارنجستان

اسکلت برج نیرو زمینی شهرک چیتگر

اسکلت برج نیرو زمینی شهرک چیتگر

اسکلت برج اول نیرو زمینی شهرک چیتگر

اسکلت برج نیرو زمینی اول و دوم شهرک چیتگر

اسکلت برج نیرو زمینی شهرک چیتگر

اسکلت برج نیرو زمینی شهرک چیتگر

اسکلت برج نیرو زمینی شهرک چیتگر

اسکلت برج نیرو زمینی شهرک چیتگر

فونداسیون برج نیرو زمینی شهرک چیتگر

فونداسیون برج نیرو زمینی شهرک چیتگر

برج نیرو زمینی شهرک چیتگر

برج سوم نیروی زمینی شهرک چیتگر

برج دوم نیروی زمینی شهرک چیتگر

برج نیرو زمینی پهنه نارنجستان

برج A نیروی زمینی شهرک چیتگر

3D برج نیرو زمینی ارتش پهنه C

برج شماره 1 نیروی زمینی شهرک چیتگر

برج دوم نیروی زمینی شهرک چیتگر

برج A نیروی زمینی شهرک چیتگر

برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش شهرک چیتگر برج های چهارگانه نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش برج های چهارگانه نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش برج های چهارگانه نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش برج های چهارگانه نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش برج های چهارگانه نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش برج های چهارگانه نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش برج های چهارگانه نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش فونداسیون برج سوم نیرو زمینی شهرک چیتگر اسکلت برج نیرو زمینی شهرک چیتگر اسکلت برج نیرو زمینی شهرک چیتگر برج های چهارگانه نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش اسکلت برج سوم نیرو زمینی شهرک چیتگر برج نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش برج نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش برج نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش برج نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش برج نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش نقشه برج های چهارگانه نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش نقشه برج های چهارگانه نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش نقشه برج های چهارگانه نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش نقشه برج های چهارگانه نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش نقشه برج های چهارگانه نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش اسکلت برج نیرو زمینی شهرک چیتگر اسکلت برج نیرو زمینی شهرک چیتگر اسکلت برج نیرو زمینی شهرک چیتگر اسکلت برج نیرو زمینی شهرک چیتگر اسکلت برج نیرو زمینی شهرک چیتگر اسکلت برج نیرو زمینی شهرک چیتگر اسکلت برج نیرو زمینی شهرک چیتگر عکس هوایی برج نیرو زمینی شهرک چیتگر پهنه نارنجستان اسکلت برج نیرو زمینی شهرک چیتگر اسکلت برج نیرو زمینی شهرک چیتگر اسکلت برج اول نیرو زمینی شهرک چیتگر اسکلت برج نیرو زمینی اول و دوم شهرک چیتگر اسکلت برج نیرو زمینی شهرک چیتگر اسکلت برج نیرو زمینی شهرک چیتگر اسکلت برج نیرو زمینی شهرک چیتگر اسکلت برج نیرو زمینی شهرک چیتگر فونداسیون برج نیرو زمینی شهرک چیتگر فونداسیون برج نیرو زمینی شهرک چیتگر برج نیرو زمینی شهرک چیتگر برج سوم نیروی زمینی شهرک چیتگر برج دوم نیروی زمینی شهرک چیتگر برج نیرو زمینی پهنه نارنجستان برج A نیروی زمینی شهرک چیتگر 3D برج نیرو زمینی ارتش پهنه C برج شماره 1 نیروی زمینی شهرک چیتگر برج دوم نیروی زمینی شهرک چیتگر برج A نیروی زمینی شهرک چیتگر
1 از 50
برج های چهارگانه نیروی زمینی ارتش شهرک چیتگر برج های چهارگانه نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش برج های چهارگانه نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش برج های چهارگانه نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش برج های چهارگانه نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش برج های چهارگانه نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش برج های چهارگانه نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش برج های چهارگانه نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش فونداسیون برج سوم نیرو زمینی شهرک چیتگر اسکلت برج نیرو زمینی شهرک چیتگر اسکلت برج نیرو زمینی شهرک چیتگر برج های چهارگانه نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش اسکلت برج سوم نیرو زمینی شهرک چیتگر برج نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش برج نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش برج نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش برج نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش برج نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش نقشه برج های چهارگانه نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش نقشه برج های چهارگانه نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش نقشه برج های چهارگانه نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش نقشه برج های چهارگانه نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش نقشه برج های چهارگانه نیرو زمینی پهنه C شهرک چیتگر ارتش اسکلت برج نیرو زمینی شهرک چیتگر اسکلت برج نیرو زمینی شهرک چیتگر اسکلت برج نیرو زمینی شهرک چیتگر اسکلت برج نیرو زمینی شهرک چیتگر اسکلت برج نیرو زمینی شهرک چیتگر اسکلت برج نیرو زمینی شهرک چیتگر اسکلت برج نیرو زمینی شهرک چیتگر عکس هوایی برج نیرو زمینی شهرک چیتگر پهنه نارنجستان اسکلت برج نیرو زمینی شهرک چیتگر اسکلت برج نیرو زمینی شهرک چیتگر اسکلت برج اول نیرو زمینی شهرک چیتگر اسکلت برج نیرو زمینی اول و دوم شهرک چیتگر اسکلت برج نیرو زمینی شهرک چیتگر اسکلت برج نیرو زمینی شهرک چیتگر اسکلت برج نیرو زمینی شهرک چیتگر اسکلت برج نیرو زمینی شهرک چیتگر فونداسیون برج نیرو زمینی شهرک چیتگر فونداسیون برج نیرو زمینی شهرک چیتگر برج نیرو زمینی شهرک چیتگر برج سوم نیروی زمینی شهرک چیتگر برج دوم نیروی زمینی شهرک چیتگر برج نیرو زمینی پهنه نارنجستان برج A نیروی زمینی شهرک چیتگر 3D برج نیرو زمینی ارتش پهنه C برج شماره 1 نیروی زمینی شهرک چیتگر برج دوم نیروی زمینی شهرک چیتگر برج A نیروی زمینی شهرک چیتگر
ویژگی های ملک
قیمت: 11,000,000 تومان
110 مترمربع 1 پارکینگ 2 خواب 2 سرویس وضعیت سند: تعاونی
توضیحات ملک

در این مقاله خواهید خواند:

 1. معرفی پروژه برج های چهارگانه نیرو زمینی (نارنج) پهنه C شهرک چیتگر
 2. مشخصات پروژه نیرو زمینی چیتگر
 3. میزان پیشرفت پروژه نیرو زمینی ارتش شهرک امام رضا
 4. زمان تحویل پروژه نیرو زمینی شهرک چیتگر 
 5. قیمت و نحوه خرید امتیاز پروژه نیرو زمینی (نارنج)
 6. تحلیل پروژه نیرو زمینی پهنه نارنجستان از دیدگاه کارشناسان مسکن صدف

 

معرفی پروژه برج های چهارگانه نیرو زمینی (نارنج) پهنه C شهرک چیتگر

پروژه نیرو زمینی ارتش یا همان برج های چهارگانه نزاجا، در پهنه C (نارنجستان) شهرک چیتگر (امام رضا) منطقه 22 تهران قرار داشته و توسط یکی از معتبرترین تعاونی های منطقه در حال اجرا می باشد. تعاونی مسکن نیرو زمینی ارتش اجرای 4 برج از برج های پهنه C چیتگر را به عهده داشته لذا پروژه مورد نظر گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری ملکی در منطقه 22 می باشد. برج های نارنج 1 (برج سوم نیرو زمینی)، نارنج 2 (برج دوم نیرو زمینی) و نارنج 7 (برج اول نیرو زمینی) توسط تعاونی مسکن نیرو زمینی ارتش و برج نارنج 8 توسط بخش خصوصی اجرا می شود. برج سوم در مراحل پایانی اسکلت، برج دوم در حال انجام نما و نازک کاری و برج اول نیرو زمینی هم در مراحل پایانی نازک کاری می باشد. پیش بینی می شود برج اول تا اواخر سال 1402، برج دوم تا یک سال و نیم و برج سوم سه سال دیگر تحویل اعضا شود. در تمامی این برج ها انتخاب واحد شده و به صورت متری به فروش می رود. 

 

مطالعه پیشنهادی: قیمت روز امتیاز پروژه چیتگر ارتش

 

مشخصات پروژه نیرو زمینی چیتگر

 • سازنده تعاونی مسکن نیرو زمینی ارتش
 • لوکیشن شهرک چیتگر پهنه C
 • مرحله ساخت از اسکلت تا نازک کاری
 • متراژ 97 - 121 - 141 - 148
 • 4 بلوک 40 طبقه (4  پارکینگ 1 لابی 35 مسکونی)
 • تحویل از شش ماه تا 2 سال

 

میزان پیشرفت پروژه نیرو زمینی ارتش شهرک امام رضا

برج های نیرو زمینی در پهنه C شهرک چیتگر در بهمن ماه 1402 هر کدام به میزان جدول زیر است و کار اجرای پروژه با سرعت خوبی در حال پیگیری است.

بلوکمیزان پیشرفت
برج اولنازک کاری
برج دومنما و نازک کاری
برج سوماسکلت و دیوارچینی

 

زمان تحویل پروژه نیرو زمینی شهرک چیتگر 

پیش بینی زمان تحویل در برج های نیروزمینی از هم اکنون بهمن ماه 1402 به شرح جدول زیر است:

بلوکزمان تحویل
برج اولپایان سال
برج دومیک سال و نیم
برج سومسه سال

 

قیمت و نحوه خرید امتیاز پروژه نیرو زمینی (نارنج)

با توجه به اینکه همه اعضا در برج های سه گانه نیروزمینی اقدام به انتخاب واحد نمودند. خرید در این برج ها به صورت متری می باشد. قیمت هر متر بستگی به طبقه، جهت و مهتر از همه بلوک متفاوت است. قیمت هر مترمربع از حدود45 تا 85 میلیون می باشد. هر واحد به فراخور انتخاب طبقه، جهت و همچنین اضافه متراژ مبلغی به عنوان بدهی علی الحساب دارند که این عدد از قیمت کل کسر می شود. برای استعلام به روژ قیمت پروژه همین حالا با شماره تلفن 02148000940تماس بگیرید. نکته اینکه در این بلوک ها متراژ تراس به متراژ واحد اضافه و واحد های 93 به 97، 110 به 121، 121 به 141 و 135 به  148 اصلاح شده که معیار برای خرید و فروش واحد ها متراژ اصلاحی می باشد.

 

تحلیل پروژه نیرو زمینی پهنه نارنجستان از دیدگاه کارشناسان مسکن صدف

قطعاً برج های چهارگانه نیرو زمینی در پهنه نارنجستان شهرک چیتگر از بهترین موقعیت های پیش فروش منطقه ۲۲ از نظر لوکیشن هست بعضی از واحدهای این بلوک هاویو دریاچه و بعضی از واحدهای جنوبی چشم انداز باغ گیاه شناسیدارند. نکته مثبت دیگر در این پروژه مشخص بودن طبقه واحد و تا حدود قیمت کامل ملک مورد نظر شماست این پروژه هم اکنون با سرعت بسیار فوق‌العاده‌ای در حال کار است و به احتمال زیاد زودتر از موعد پیش بینی ها واحد ها تحویل اعضا می شوند. برای خرید این پروژه همین حالا با شماره تلفن 02148000940 تماس بگیرید و از راهنمایی رایگان مشاوران ما در املاک صدف بهره ببرید.

 

به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 (66 رای)
این پروژه به دریاچه دسترسی دارد؟

بله از طریق محور چهارباغ به دریاچه دسترسی دارد.

حداقل متراژ این پروژه چند متر است؟

97 متر یک خوابه

روند کاری پروژه چطور است؟

در یک سال گذشته کار سرعت خوبی گرفته