برای این موضوع 86 نوشته موجود است!
رهن واجاره واحد80متری2خوابه ذشهرک شهیدباقری منطقه22

رهن واجاره واحد80متری2خوابه ذشهرک شهیدباقری منطقه22

80 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 160,000,000 تومان
81 3 ماه و 3 هفته قبل S58491
رهن واجاره واحد83متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

رهن واجاره واحد83متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

83 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 205,000,000 تومان
52 3 ماه و 3 هفته قبل S58514
فروش واحد114متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

فروش واحد114متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

114 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,850,000,000تومان
111 3 ماه و 3 هفته قبل S58473
رهن واجاره واحد138متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

رهن واجاره واحد138متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

138 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 360,000,000 تومان
62 3 ماه و 3 هفته قبل S58372
فروش واحد84متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

فروش واحد84متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

84 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,750,000,000تومان
100 3 ماه و 3 هفته قبل S58429
فروش تجاری28متری شهرک شهیدباقری منطقه22

فروش تجاری28متری شهرک شهیدباقری منطقه22

28 مترمربع
1,120,000,000تومان
94 3 ماه و 4 هفته قبل S58413
رهن واجاره واحد86متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

رهن واجاره واحد86متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

86 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 2,000,000 تومان
53 3 ماه و 4 هفته قبل S58394
فروش واحد85متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

فروش واحد85متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

85 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,700,000,000تومان
104 4 ماه قبل S58371
رهن واجاره واحد68متری1خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

رهن واجاره واحد68متری1خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

68 مترمربع 1 خواب 1 سرویس
رهن : 145,000,000 تومان
65 4 ماه قبل S58361
فروش واحد83متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

فروش واحد83متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

83 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,550,000,000تومان
108 4 ماه قبل S58344
فروش واحد70متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

فروش واحد70متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

70 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,250,000,000تومان
134 4 ماه قبل S58290
فروش یک باب مغازه43متری شهرک شهیدباقری منطقه22

فروش یک باب مغازه43متری شهرک شهیدباقری منطقه22

43 مترمربع
4,300,000,000تومان
71 4 ماه قبل S58160