برای این موضوع 1219 نوشته موجود است!
95متر2خواب برج فول امکانات

95متر2خواب برج فول امکانات

95 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,450,000,000تومان
64 3 هفته و 1 روز قبل S60651
فروش واحد 100 متری در شهرک گلستان منطقه 22

فروش واحد 100 متری در شهرک گلستان منطقه 22

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,950,000,000تومان
70 3 هفته و 1 روز قبل S60646
79 متر 2 خواب برج فول امکانات

79 متر 2 خواب برج فول امکانات

79 مترمربع 2 خواب
3,150,000,000تومان
60 3 هفته و 1 روز قبل S60617
107 متر 2 خواب برج فول امکانات

107 متر 2 خواب برج فول امکانات

107 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,400,000,000تومان
74 3 هفته و 1 روز قبل S60618
115 متر 2 خواب برج فول امکانات

115 متر 2 خواب برج فول امکانات

115 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
7,450,000,000تومان
81 3 هفته و 1 روز قبل S60619
90 متر 2 خواب برج فول امکانات

90 متر 2 خواب برج فول امکانات

90 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,500,000,000تومان
36 3 هفته و 1 روز قبل S60620
100 متر 2 خواب فول امکانات

100 متر 2 خواب فول امکانات

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,700,000,000تومان
49 3 هفته و 1 روز قبل S60622
117 متر 2 خواب برج فول امکانات

117 متر 2 خواب برج فول امکانات

117 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,500,000,000تومان
26 3 هفته و 1 روز قبل S60625
110 متر 2 خواب برج فول امکانات

110 متر 2 خواب برج فول امکانات

110 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,300,000,000تومان
28 3 هفته و 1 روز قبل S60626
116 متر 2 خواب برج فول امکانات 14

116 متر 2 خواب برج فول امکانات

116 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,900,000,000تومان
86 3 هفته و 1 روز قبل S60627
154 متر 3 خواب برج فول امکانات

154 متر 3 خواب برج فول امکانات

154 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,300,000,000تومان
17 3 هفته و 1 روز قبل S60628
111 متر 2 خواب برج فول امکانات

111 متر 2 خواب برج فول امکانات

111 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,850,000,000تومان
15 3 هفته و 1 روز قبل S60616