آمار ساخت و ساز در استان های مختلف

آمار ساخت و ساز در استان های مختلف

در زیر نموداری از ساخت و ساز های انجام شده در استان های مختلف را مشاهده میکنید

امسال در فصل بهار در کل مجوز 35 هزار و 695 پروانه ساختمانی در کشور صادر شده که این میزان در مقایسه با فصل قبل یک چهارم کاهش داشته است. اما سهم هر کدام از استان‌های کشور در تعداد این پروانه‌های ساختمانی چه میزان میباشد؟

مرکز آمار گزارشی از پروانه‌های صادرشده ساختمانی در بهار سال جاری منتشر کرده که این گزارش نشان می‌دهد در بهـار سـال 94، تعـداد 35 هزار و 695 پروانـه سـاختمانی توسـط شـهرداری‌هـای کشـور صادرشـده اسـت. این میزان نسـبت بـه فصـل گذشـته حدود 25.8 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 4.3 درصد افزایش داشته است.

ساخت و ساز

از کل پروانه‌های صادرشده 2902 پروانه (8.1 درصد) مربوط به افزایش بنا و 32793 پروانه ( 91.9 درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده که پروانه‌های صادرشده بـرای احـداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود 24.5 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 0.6 درصد افزایش داشته است.

اما کاهش ساخت و ساز تهران را هم در برگرفته است. در بهار سال 94، تعداد 2234 پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده که نسبت به فصـل گذشـته حـدود 7.6 درصـد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود36.6 درصد کاهش داشته است، این تعداد پروانه حدود 6.3 درصد از کل پروانه‌های ساختمانی کشور را تشکیل می‌دهد. از کل پروانه‌های صادرشده، پنج پروانه ( 0.2 درصد) مربوط به افزایش بنا و 2229 پروانـه ( 99.8 درصـد) مربـوط بـه احـداث ساختمان بوده است که پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود 7.4 درصد و نسـبت بـه فصـل مشـابه سـال گذشته حدود 36.4 درصد کاهش داشته است.

در فصل مورد بررسی استان اصفهان با چهار هزار و 883 عدد بیشترین تعداد پروانه ساختمانی را داشته و بعد از آن به ترتیب تهران با سه هزار و 724 و کرمان با سه هزار و 96 مورد در رتبه‌های دوم و سوم بیشترین تعداد پروانه ساختمانی قرار می‌گیرند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، کمترین تعداد پروانه ساختمانی هم با 215 مورد متعلق به استان البرز است و بعد از آن استان سمنان و قزوین با 342 و 357 قرار دارند.

املاک تهران

به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز