کاهش سرعت تورم اجاره مسکن در پایان اسفند سال 1400

کاهش سرعت تورم اجاره مسکن در پایان اسفند سال 1400

کاهش سرعت تورم اجاره مسکن در پایان اسفند سال 1400


 

سرعت تورم نقطه ای اجاره و مسکن تهران در سال 1400 پس از ثبت رکوردهای بالا دوباره شیبی نزولی گرفته و در اسفند 1400 از آن کاسته شد. با این حال رشد ماهانه قیمت مسکن در اسفند 1400 برابر با 6.24 درصد بوده که بیشترین تورم ماهانه در 12 ماه اخیر به حساب می آید.
به گزارش املاک صدف ، قیمت مسکن تهران در آخرین ماه سال 1400 رکورد دوزاده ماهه را شکست و با رشد 6.24 درصدی مواجه شد. اتفاقی که البته در بعد سالانه نشان از کاه سرعت افزایش قیمت ها داشته است.

به طور کلی بانک مرکزی به صورت ماهانه اطلاعی را از وضعیت قیمت ها در مناطق 22 گانه تهران منتشر می کند که بارشد ماهانه آن می توان وضعیت قیمت ها در هر مقطع را با سایر نقاط زمانی تهران و سایر نقاط شهری مورد ارزیابی قرار داد. در همین رابطه بررسی های آماری نشان می دهد در ماه های 1400 رشد نقطه ای قیمت یک متر مربع آپارتمان مسکونی درتهران روندی نزولی داشته و در مقابل اجاره در نقطا شهری و تهران رکوردهای بی سابقه ای را از خود برجای گذاشت است.
تورم 6.2 درصدی مسکن در تهران

به طور کلی قیمت هر متر مربع آپارتمان مسکونی در تهران با 6.24 درصد رشد در مقایسه با ماه گذشته به 35 میلیون و 200 هزار تومان به طور متوسط رسیده و رکورد 12 ماهه خود را جابجا کرد.

بررسی رشد ماهانه اجاره در تهران و نقاط شهری نیز نشان می دهد رشد ماهانه به ترتیب برابر با 0.4 و 1.2 درصد به ثبت رسیده است.

به عبارت دیگر سرعت رشد ماهانه اجاره در نقاط شهری از تهران بالاتر بوده ودر این ماه رشد قیمت مسکن تهران به مراتب بیش تر از افزایش ماهانه اجاره در کشور ثبت شده است.

بااین حال بررسی تورم نقطه ای در تهران و نقاط شهری نشان می دهد وضعیت قیمت ها در مقایسه با سال قبل سیری نزولی را اتخاذ کرده است.
روند نزولی تورم نقطه ای مسکن در تهران 1400

به طور کلی به مقایسه قیمت در هر مقطعبا موقعیت مشابه خود دسال گذشته تورم نقطه ای اطلاق می شود. در همین رابطه بررسیهای آماری در تورم نقطه ای مسکن در تهران 1400 نشان می دهد تورم نقطه ای در اسفند 1400 برابر با 16 درصد ثیت شده و کمترین میزان تورم سالانه در 17 ماه اخیر بوده است.

روند نزولی تورم نقطه ای مسکن در حالی ثبت شده که در تورم اجاره در سال 1400 رکوردهای بی سابقه ای را از خ.د برجای گذاشته بود.

به طور کلی تورم تقطه ای اجاره نقاط شهری در آبان 1400برابر با 55 درصد ثبت شده و رکورد بیشترین میزان تورم را در این بازه به ثبت رساند.

در همین مقطع تورم نقطه ای اجاره در تهران نیز برابر با 51.6 درصدثبت شده که بالاترین میزان این شاخص در بازه پنج ساله محسوب می شد
در ادامه روند تورم نقطه ای اجاره نیز در نقاط شهری و تهران پس از برخورد به سقف دوباره نزولی شده و درنهایت در پایان سال 1400 به ترتیب در تهران و نقاط شهری برابر با 45.8 درصد و  50.2 درصد به ثبت رسید.

در نهایت با این که هنوز وضعیت رشد قیمت ها در مقایسه سالانه در اجاره وخیم تر از قیمت مسکن به ثبت رسیده اما هر دو شاخص سیری نزولی را در ماه های پایانی آخرین سال از قرن چهاردهم شمسی به ثبت رسانده است.

 

به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 (1 رای)