رشد 11 درصدی معاملات مسکن در شهریور ماه

رشد 11 درصدی معاملات مسکن در شهریور ماه

آمار منتشر شده از رشد 11 درصدی معاملات مسکن در شهریور ماه 95 حکایت دارد.

بر اساس این آمار در شهریور ماه سال 95 ، تعداد 14.3 هزار واحد مسکونی معامله شده است که نسبت به مدت مشابه سال 94 رشدی معادل 10.9 درصد داشته است. این آمار که از گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در شهریورماه سال 1395 که برگرفته شده است توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در  شهریور ماه1395

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در شهریور ماه 1395 که برگرفته از آمار هایی خام سامانه ثبت معاملات املاک  مستغلات کشور است توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه ومنتشر شده است. در این گزارش آمده است:

در شهریور ماه سال 1395 ،تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 14/3 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل10/9 درصد افزایش دارد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملاتی ملکی شهر تهران42/7 میلیون ریال بودکه نسبت به ماه مشابه سال قبل2/3 درصد افزایش نشان می دهد.

خاطرنشان می نماید گزارش ذیل صرفا معطوف به بررسی حوزه تهولات بازار مسکن معاملات شهر تهران می باشد.

1- حجم معاملات مسکن

در شهریورماه سال 1395 ، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 14287 واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل10/9 درصد افزایش دارد. بررسی توزیع تعدادواحد های مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در شهر یور ماه  سال1395  حاکی از آن است که واحد های تا 5 سال ساخت با سهم 51/5 درصد بیشترین سهم از واحد های مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند.

معاملات مسکن ,آمار معاملات مسکن,رشد معاملات مسکن

توزیع تعداد معاملات انجام شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در شهریور ماه سال 1395 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 16/0 درصدی از کل معاملات بیشترین تعداد قرارداهای مبایعه نامه رابه خود اختصاص داده است.همچنین مناطق 4-2 و 14 به ترتیب با سهم 10/9- 9/8 و6/3 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند در مجموع 72/3 درصد از کل معاملات انجام شده در شهر تهران صرفا مربوط به 10 منطقه شهر بترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5-4-2-14-8-10-15-7-1و11 بوده و 12 منطقه دیگر تنها27/7 درصد از تعدادمعاملات را بخود اختصاص داده اند.

معاملات مسکن ,آمار معاملات مسکن,رشد معاملات مسکن

2-تحولات قیمت مسکن

در شهریور ماه سال 1395 ، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 7 / 42 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل، 6 / 0 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 3 / 2 درصد افزایش نشان میدهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به منطقه 22 (معادل 6 / 12 درصد) و بیشترین میزان کاهش متوسط قیمت به منطقه 3 (معادل 2 / 2 درصد) تعلق دارد.

معاملات مسکن ,آمار معاملات مسکن,رشد معاملات مسکن

در شهریورماه سال 1395 از میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 2 / 89 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 4 / 21 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.

معاملات مسکن ,آمار معاملات مسکن,رشد معاملات مسکن

3-تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در شش ماهه نخست سال1395

در شش ماهه نخست سال 1395 ، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 2 / 83 هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 7 / 14 درصد افزایش نشان می دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 8 / 41 میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل، 7 / 3 درصد افزایش نشان می دهد.

معاملات مسکن ,آمار معاملات مسکن,رشد معاملات مسکن

4-سایر شاخص های آماری بازار معاملات مسکن

توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در شهریورماه سال 1395 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی " 30 الی 35 " میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم 5 / 12 درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی " 25 تا 30 " میلیون ریال با سهم 2 / 12 درصد و " 35 الی 40 " میلیون ریال با سهم 2 / 11 درصد، در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است که در حدود 4 / 59 درصد واحدهای مسکونی بها قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (7 / 42 میلیون ریال) معامله شده اند.

معاملات مسکن ,آمار معاملات مسکن,رشد معاملات مسکن

4-2توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطر زیربنای هر واحد مسکونی در شهریور ماه سال 1395 نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای " 60 تا 70 " متر مربع معادل 9 / 14 درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای " 50 تا 60 " و " 70 تا 80 " متر مربع به ترتیب با سهم های 14 و 3 / 13 درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطر زیربنای کمتر از 80 متر مربع، 7 / 52 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

معاملات مسکن ,آمار معاملات مسکن,رشد معاملات مسکن

4-3-توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در شهریور ماه سال 1395 ، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش " 1000 تا 1500 " میلیون ریال با اختصاص سهم 7 / 13 درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده است . واحدهای دارای ارزش " 1500 تا 2000 " و " 2000 تا 2500 " میلیون ریال نیز به ترتیب با اختصاص 7 / 12 و 4 / 11 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه، حدود 51 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 3000 میلیون ریال اختصاص داشته است.

معاملات مسکن ,آمار معاملات مسکن,رشد معاملات مسکن

جمع‌بندی

حجم معاملات و متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهریور ماه سال 1395 به ترتیب معادل 3 / 14 هزار واحد مسکونی و 7 / 42 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به ترتیب به میزان 9 / 10 و 3 / 2 درصد افزایش نشان می دهد. در مجموع سطح مناسب معاملات انجام شده در شش ماهه نخست سال جاری نشانگر استقبال متقاضیان از خرید مسکن در ماه های اخیر می باشد. با توجه به چشم انداز بهبود فضای اقتصاد کلان و رویکرد سیاستگذار پولی در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن و همچنین برنامه کاهش نرخ‌های سود بانکی متناسب با روند نزولی نرخ تورم، تداوم این روند در ماه های آتی دور از انتظار نمی باشد.

بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در شهریور ماه سال 1395 نیز موید تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم است، به طوری که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 7 / 9 و 3 / 9 درصد رشد نشان می دهد.

منبع : اقتصاد آنلاین

به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز