نحوه فروش سهمیه بنزین در سامانه بازار داخلی وزارت نفت