برای دریافت سهمیه گوشت و برنج و مرغ رایگان باید چه کنیم ؟