3 واحد 3 طبقه یکجا

تهران / منطقه 22 کد ملک S31367

۲۰۱۸۰۷۱۴_۱۳۲۱۰۵

۲۰۱۸۰۷۱۴_۱۳۲۲۰۰

۲۰۱۸۰۷۱۴_۱۳۲۱۳۵

۲۰۱۸۰۷۱۴_۱۳۲۱۴۹

۲۰۱۸۰۷۱۴_۱۳۲۲۰۰

۲۰۱۸۰۷۱۴_۱۳۲۱۰۵

۲۰۱۸۰۷۱۴_۱۳۲۱۴۹

۲۰۱۸۰۷۱۴_۱۳۲۱۲۱

۲۰۱۸۰۷۱۴_۱۳۲۱۱۴

۲۰۱۸۰۷۱۴_۱۳۲۱۰۵

۲۰۱۸۰۷۱۴_۱۳۲۱۰۵ ۲۰۱۸۰۷۱۴_۱۳۲۲۰۰ ۲۰۱۸۰۷۱۴_۱۳۲۱۳۵ ۲۰۱۸۰۷۱۴_۱۳۲۱۴۹ ۲۰۱۸۰۷۱۴_۱۳۲۲۰۰ ۲۰۱۸۰۷۱۴_۱۳۲۱۰۵ ۲۰۱۸۰۷۱۴_۱۳۲۱۴۹ ۲۰۱۸۰۷۱۴_۱۳۲۱۲۱ ۲۰۱۸۰۷۱۴_۱۳۲۱۱۴ ۲۰۱۸۰۷۱۴_۱۳۲۱۰۵
1 از 10
۲۰۱۸۰۷۱۴_۱۳۲۱۰۵ ۲۰۱۸۰۷۱۴_۱۳۲۲۰۰ ۲۰۱۸۰۷۱۴_۱۳۲۱۳۵ ۲۰۱۸۰۷۱۴_۱۳۲۱۴۹ ۲۰۱۸۰۷۱۴_۱۳۲۲۰۰ ۲۰۱۸۰۷۱۴_۱۳۲۱۰۵ ۲۰۱۸۰۷۱۴_۱۳۲۱۴۹ ۲۰۱۸۰۷۱۴_۱۳۲۱۲۱ ۲۰۱۸۰۷۱۴_۱۳۲۱۱۴ ۲۰۱۸۰۷۱۴_۱۳۲۱۰۵
ویژگی های ملک
قیمت: 3,600,000,000 تومان
370 مترمربع 3 پارکینگ 2 خواب 2 سرویس
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز