املاک موجود در:" مجتمع تجاری طوبی "

۲۰متر مجتمع تجاری طوبی
فروش

600 , 000 , 000تومان

مغازه
۲۵۰متر رستوران مجتمع تجاری طوبی
فروش

5 , 500 , 000 , 000تومان

واحد اداری
۲۰متر مجتمع تجاری طوبی
فروش

1 , 000 , 000 , 000تومان

مغازه
۱۰۲متر همکف مجتمع تجاری طوبی
فروش

5 , 500 , 000 , 000تومان

مغازه
۴۷متر مجتمع تجاری طوبی
فروش

1 , 880 , 000 , 000تومان

مغازه
۳۸متر مجتمع تجاری طوبی
فروش

700 , 000 , 000تومان

مغازه
۸متر طبقه ۱ مجتمع تجاری طوبی
فروش

256 , 000 , 000تومان

مغازه
۲۳متر مجتمع طوبی
فروش

700 , 000 , 000تومان