املاک موجود در:" برج 12 فروردین "

۱۳۵ متر ۳خواب  برج ۱۲ فروردین
فروش

877 , 500 , 000تومان

برج
۱۴۵متر ۳خواب  دوازده فروردین
فروش

943 , 000 , 000تومان

برج
۱۳۵متر ۳خواب برج ۱۲ فروردین
فروش

1 , 350 , 000 , 000تومان

برج
۱۳۵متر ۳خواب ۱۲ فروردین
فروش

1 , 150 , 000 , 000تومان

برج
۱۳۵متر، ۳خواب، شرق دریاچه
فروش

1 , 147 , 500 , 000تومان

برج
۱۳۵متر، ۳خواب، شرق دریاچه
فروش

1 , 147 , 500 , 000تومان

برج
فروش واحد۱۴۵متری-دید عالی دریاچه
فروش

971 , 500 , 000تومان

برج
۱۳۵متر ۳خواب برج ۱۲فروردین
فروش

877 , 000 , 000تومان

برج