املاک موجود در:" برج 12 فروردین "

۱۴۳متری ۳خواب ۱۲فروردین
فروش

810 , 000 , 000تومان

۱۴۳متری ۳خواب ۱۲فروردین

3 خواب
143 متر
s25351
2 ماه
برج
۱۴۳متری ۳خواب ۱۲فروردین
فروش

858 , 000 , 000تومان

۱۴۳متری ۳خواب ۱۲فروردین

3 خواب
143 متر
s25071
2 ماه
برج
۱۴۳متری ۳خواب ۱۲فروردین
فروش

700 , 000 , 000تومان

۱۴۳متری ۳خواب ۱۲فروردین

3 خواب
143 متر
s25011
2 ماه
برج
۱۲۶متری ۲خواب ۱۲فروردین
فروش

604 , 000 , 000تومان

۱۲۶متری ۲خواب ۱۲فروردین

2 خواب
126 متر
s24668
3 ماه
برج
۱۳۰متری ۲خواب ۱۲فروردین
فروش

890 , 000 , 000تومان

۱۳۰متری ۲خواب ۱۲فروردین

2 خواب
130 متر
s23341
4 ماه
برج
۱۴۴متری ۳خواب ۱۲فروردین
فروش

720 , 000 , 000تومان

۱۴۴متری ۳خواب ۱۲فروردین

3 خواب
144 متر
s23129
4 ماه
برج
2
۱۵۲متری ۳خواب ۱۲فروردین
فروش

810 , 000 , 000تومان

برج