قیمت انواع آهن آلات در بازار امروز

قیمت انواع آهن آلات در بازار امروز

قیمت انواع آهن آلات در بازار امروز


 

املاک صدف  : امروز نرخ انواع آهن آلات در بازار نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.

قیمت روز تیرآهنکارخانهشاخهوزن(کیلوگرم)قیمت(ریال)
تیرآهن ۱۲ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۱۲۲۲,۲۲۹,۰۳۰
تیرآهن ۱۴ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۱۵۵۲,۵۵۹,۷۹۲
تیرآهن ۱۶ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۱۹۵۲,۹۵۱,۴۶۵
تیرآهن ۱۸ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۲۲۵۳,۴۵۲,۷۵۰
تیرآهن ۲۰ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۲۷۶۴,۶۲,۶۱۸
تیرآهن ۲۲ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۳۱۵۵,۲۳۴,۱۲۸
تیرآهن ۲۴ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۳۶۹۶,۸۲۵,۶۹۲
تیرآهن ۲۷ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۴۳۴۶,۹۹۷,۱۸۹
تیرآهن ۳۰ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۵۰۰۸,۶۹۴,۹۹۸
قیمت روز میلگردکارخانهشاخهوزن(کیلوگرم)قیمت(ریال)
هر کیلو میلگرد ۶.۵امیر آبادکلاف۴.۵------
هر کیلو میلگرد ۸شاهین بنابشاخه۶۱۶,۹۹۲
هر کیلو میلگرد ۱۰شاهین بناب۱۲ متری۷.۵۱۶,۷۵۱
هر کیلو میلگرد ۱۲شاهین بناب۱۲ متری۱۱۱۶,۹۹۱
هر کیلو میلگرد ۱۴شاهین بناب۱۲ متری۱۵۱۶,۹۹۱
هر کیلو میلگرد ۱۶شاهین بناب۱۲ متری۱۹۱۶,۹۹۱
هر کیلو میلگرد ۱۸شاهین بناب۱۲ متری۲۵۱۶,۹۹۱
هر کیلو میلگرد ۲۰شاهین بناب۱۲ متری۳۰۱۶,۹۹۱
هر کیلو میلگرد ۲۲شاهین بناب۱۲ متری۳۶۱۶,۹۹۱
هر کیلو میلگرد ۲۵شاهین بناب۱۲ متری۴۷۱۶,۹۹۱
هر کیلو میلگرد ۲۸شاهین بناب۱۲ متری۵۶۱۶,۹۹۸
هر کیلو میلگرد ۳۲شاهین بناب۱۲ متری۷۵۱۶,۹۹۱
قیمت روز پروفیلکارخانهشاخهوزن(کیلوگرم)قیمت(ریال)
هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹کیان پرشیا۶ متریهر متر ۲.۴۴------
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰کیان پرشیا۶ متری۴.۵------
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵کیان پرشیا۶ متری۵.۵------
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰کیان پرشیا۶ متری۶.۵------
هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰کیان پرشیا۶ متری۷------
هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰کیان پرشیا۶ متری۹.۵------
هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵کیان پرشیا۶ متری۹------
هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰کیان پرشیا۶ متری۱۶۲۶,۸۱۴
هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰کیان پرشیا۶ متری۱۷۲۶,۸۱۴
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰کیان پرشیا۶ متری۱۵۲۶,۸۱۴
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰کیان پرشیا۶ متری۱۹۲۴,۸۱۴
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰کیان پرشیا۶ متری۲۸۲۴,۸۱۴
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰کیان پرشیا۶ متری۲۳۲۴,۸۱۴
هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰کیان پرشیا۶ متری۲۷۲۴,۸۱۴
قیمت روز ناودانیکارخانهشاخهوزن(کیلوگرم)قیمت(ریال)
هر کیلو ناودانی ۶.۵ناب تبریز۶ متری۴۲------
هر کیلو ناودانی ۸ناب تبریز۶ متری۴۴۱۶,۸۷۴
هر کیلو ناودانی ۱۰ناب تبریز۶ متری۵۲۱۶,۸۷۴
هر کیلو ناودانی ۱۲ناب تبریز۶ متری۶۴۱۶,۸۷۴
هر کیلو ناودانی ۱۴ناب تبریز۱۲ متری۱۵۵۱۶,۸۷۴
هر کیلو ناودانی ۱۶ناب تبریز۱۲ متری۱۷۰۱۶,۸۷۴
هر کیلو ناودانی ۱۸ناب تبریز۱۲ متری۲۱۵------
هر کیلو ناودانی ۲۰ناب تبریز۱۲ متری۲۳۰-------
قیمت روز صفحه ستونکارخانهشاخهوزن(کیلوگرم)قیمت(ریال)
هر کیلو ورق ۸ ------۲۱,۸۲۹
هر کیلو ورق ۱۰ ------۲۱,۸۲۹
هر کیلو ورق ۱۲ ------۲۱,۸۲۹
هر کیلو ورق ۱۵ ------۲۱,۸۲۹
هر کیلو ورق ۲۰ -------------
هر کیلو ورق ۲۵ -------------
قیمت روز نبشیکارخانهشاخهوزن(کیلوگرم)قیمت(ریال)
هر کیلو نبشی ۳ناب تبریز۶ متری۹-------
هر کیلو نبشی ۴ناب تبریز۶ متری۱۵۱۵,۹۰۴
هر کیلو نبشی ۵ناب تبریز۶ متری۲۲۱۵,۹۰۴
هر کیلو نبشی ۶ناب تبریز۶ متری۳۲۱۵,۹۰۴
هر کیلو نبشی ۸ناب تبریز۶ متری۵۸۱۵,۹۰۴
هر کیلو نبشی ۱۰ناب تبریز۶ متری۹۰-------
هر کیلو نبشی ۱۲ناب تبریز۶ متری۱۳۰-------
قیمت روز ورق سیاهکارخانهشاخهوزن(کیلوگرم)قیمت(ریال)
هر کیلو ورق سیاه ۲ رول۱۲-------
هر کیلو ورق سیاه ۳فولاد مبارکه۱.۵ در ۶۲۲۰۲۲,۵۶۸
هر کیلو ورق سیاه ۴فولاد مبارکه۱.۵ در ۶۲۹۰۲۲,۵۶۸
هر کیلو ورق سیاه ۵فولاد مبارکه۱.۵ در ۶۳۶۰۲۲,۵۶۸
هر کیلو ورق سیاه ۶فولاد مبارکه۱.۵ در ۶۴۳۵۲۳,۰۲۷
هر کیلو ورق سیاه ۸فولاد مبارکه۱.۵ در ۶۵۸۰۲۳,۳۹۴
هر کیلو ورق سیاه ۱۰فولاد مبارکه۱.۵ در ۶۷۲۰۲۳,۳۰۲
هر کیلو ورق سیاه ۱۲فولاد مبارکه۱.۵ در ۶۸۶۵۲۳,۳۰۲
هر کیلو ورق سیاه ۱۵فولاد مبارکه۱.۵ در ۶۱۰۸۰۲۳,۶۶۹
هر کیلو ورق سیاه ۲۰فولاد مبارکه۱.۵ در ۶۱۴۴۵---
هر کیلو ورق سیاه ۲۵فولاد مبارکه۱.۵ در ۶۱۸۰۵---
هر کیلو ورق سیاه ۳۰فولاد مبارکه۱.۵ در ۶۲۱۶۵---
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 (1 رای)